№ 16

Зміст

Інформація про збірник

© Донецький національний університет, 2012
PDF

Статті

O.L. Votiakova
PDF
7-28
A.V. Kolesnyk
29-46
R.A. Lytvynenko
PDF
47-76
V.B. Pankovskiy
PDF
77-99
V.O. Zabavin
100-107
Yu.M. Brovender, Yu.P. Shubin
108-113
Yu.B. Polidovych
114-127
G.O. Gribkova
128-136
E.О. Velychko
PDF
137-143
T.M. Potyomkina
144-151

Публікації

N.N. Kryvaltsevich
152-157
V.R. Ivanitsky
158-176
N. Bandrivskii, M. Bilyk
PDF
177-193

Дискусії

V.A. Podobed, A.N. Usachuk, V.V. Tsimidanov
194-245
V.V. Otroschenko
PDF
246-250

Історія археології

A.V. Pryn, M.O. Pryn
PDF
251-265