Бабинські, лолінські, абашевські та синташтинські комплекси в рамках хронології п. Райнеке

Автор(и)

  • С.А. Григорьєв Південно-Уральська філія Інституту історії та археології УрВ РАН

DOI:

https://doi.org/10.31558/2218-2284.2019.22.3

Ключові слова:

Бабине; Синташта; хронологія Райнеке; центральноєвропейські аналогії; ранній бронзовий вік

Анотація

Східноєвропейські культури початку 2 тис. до Р.Х., насамперед, Бабине і Абашеве, меншою мірою Лола і Синташта, мають певну кількість центральноєвропейських включень, що вказують на міграційний потік від заходу до сходу в цей період. Це створює можливість визначити хронологічне співвідношення комплексів Східної Європи, Уралу і Казахстану періоду переходу від євразійського СБВ до ПБВ відносно комплексів РБВ Центральної Європи. Більшість паралелей в цих регіонах датується широкими хронологічними рамками. Натомість зіставлення всього комплексу ознак дозволяє визначити дату появи обговорюваних східних культур в межах фази A1 Центральної Європи, що добре узгоджується з радіовуглецевими датами. В лолинській і синташтинській культурах коло цих аналогій обмежене виробами кавказького і закавказького походження, а в бабинській, воронезькій і абашевській культурах переважають паралелі європейського походження. Аналіз цих матеріалів показує, що до Східної Європи проникали компоненти, сформовані на пост-дзвіноподібній і постшнуровій основі. Водночас відбулася синташтинська міграція з Близького Сходу на Урал. Це стимулювало рух до Степу кавказького населення і призвело до появи посткатакомбних комплексів типу Лоли і Кривої Луки. Не виключено, що частина цього південного потоку досягла Центральної Європи.

Біографія автора

С.А. Григорьєв , Південно-Уральська філія Інституту історії та археології УрВ РАН

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Григорьев С.А. Проблема хронологии и происхождения алакульской культуры в свете новых раскопок в Южном Зауралье / С.А. Григорьев // Вестник археологии, антропологии, этнографии. – 2016. – № 3 (34). – С. 44-53.

Григорьев С.А. Проблема хронологии синташтинской культуры / С.А. Григорьев // Степная Евразия в эпоху бронзы: культуры, идеи, технологии: сб. науч. тр. к 80-летию Геннадия Борисовича Здановича / отв. ред. Д. Г. Зданович. – Челябинск: Челябинский госуниверситет, 2018. – С. 37-61.

Григорьев С.А. О распространении традиций сейминско-турбинской металлообработки в Европе / С.А. Григорьев // АВЕС: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. В.А. Лопатина – Саратов: Саратовский госуниверситет, 2018а. – Вып. 14. – С. 20-39.

Григорьев С.А. и др. Поселение Мочище и андроновская проблема / [С.А. Григорьев, Л.Ю. Петрова, М.Л. Плешанов, Е.В. Гущина, Ю.В. Васина]. – Челябинск: Цицеро, 2018 – 398 с.

Епимахов А.В. Синташтинская радиокарбонная хронология / А.В. Епимахов // Аркаим – Синташта: древнее наследие Южного Урала: к 70-летию Г. Б. Зданович : сб. науч. тр. : в 2 ч. – Челябинск: Челябинский госуниверситет, 2010. – Ч. 2. – С. 49-51.

Костюков В.П. и др. Новый памятник средней бронзы в Южном Зауралье / [В.П. Костюков, А.В. Епимахов, Д.В. Нелин] // Древние индоиранские культуры Волго-Уралья (II тыс. до н. э.). Самара: Самарский государственный педуниверситет, 1995. – С. 156-207.

Кузьмина О.В. Украшения абашевской культуры / О.В. Кузьмина // Проблемы археологии Евразии. К 80-летию Н.Я. Мерперта. – М: Институт Археологии РАН, 2002. – С. 157-174.

Литвиненко Р.А. Культурный круг Бабино (по материалам погребальных памятников): Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук: 07.00.04 «Археология» / Ин-т археол. НАНУ. – Киев, 2009а. – 32 с.

Литвиненко Р.О. Ґенеза, розвиток та історична доля культурного кола Бабине / Р.О. Литвиненко // МДАСУ. – № 7: Від неоліту до кіммерійців. – Луганськ: Вид-во СУНУ, 2009. – С. 44-90.

Литвиненко Р.О. Металовиробництво племен Дніпро-Донської бабинської культури / Р.О. Литвиненко // Вісник Донецького національного університету. – 2011. – № 2. – С. 146-175.

Мимоход Р.А. Радиоуглеродная хронология блока посткатакомбных культурных образований / Р.А. Мимоход // КСИА. – 2011. – Вып. 225. – С. 28-53.

Мимоход Р.А. Лолинская культура. Северо-западный Прикаспий на рубеже среднего и позднего периодов бронзового века / Р.А. Мимоход // Материалы охранных археологических исследований. – Т. 16. – М: Институт Археологии РАН. – 2013. – 568 с.

Мимоход Р.А. Палеоклимат и культурогенез в Восточной Европе в конце III тыс. до н.э. / Р.А. Мимоход // РА. – 2018. – № 2. – С. 33-48.

Молодин В.И. и др. Радиоуглеродная хронология культур эпохи бронзы Урала и юга Западной Сибири: принципы и подходы, достижения и проблемы / [В.И. Молодин, А.В. Епимахов, Ж.В. Марченко] // Вестник Новосибирского гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2014. – Т. 13, вып. 3: Археология и этнография. – С. 136-167.

Пряхин А.Д. Курган эпохи бронзы у пос. Хохольский / А.Д. Пряхин, А.Т. Синюк // СА. – 1983. – № 3. – С. 197-202.

Ткачев В.В. Степи Южного Приуралья и За падного Казахстана на рубеже эпох средней и поздней бронзы / В.В. Ткачев. – Актобе: Актюб. обл. центр истории, этнографии и археологии, 2007. – 384 с.

Archeologie Pravěkých Čech. 5. Doba Bronzová / L. Jiráň (ed.). – Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2008. – 265 s.

Bátora J. Das Gräberfeld von Jelšovce. Ein Beitrag zur Frühbronzezeit im nordwestlichen Karpatenbecken. Bd. I, II / J. Bátora. – Kiel: Oetker; Voges, 2000. – 617 S.

Bátora J. Slovensko v staršej dobe bronzovej / J. Bátora. – Bratislava: KO & KA, 2018. – 445 s.

Bátora J. Záver eneolitu a začatok doby bronzovej na východnom Slovensku / J. Bátora // Historica Carpatica. – 1983. – 4. – S. 169-227.

Bátora J. et al. The Rise and Decline of the Early Bronze Age Settlement Fidvár near Vráble, Slovakia / [J. Bátora, A. Behrens, J. Gresky, M. Ivanova, K. Rassmann, P. Tóth, K. Winkelmann] // Kneisel J. et al. (eds.). Collapse or Continuity? Environment and Development of Bronze Age Human Landscapes. – Bonn: Verlag Rudolf Habelt, 2012. – P. 111-129.

Becker B. et al. Dendrochronologische Datierungen von Eichenhölzern aus den frühbronzezeitlichen Hügelgräbern bei Helmsdorf und Leubingen (Aunjetitzer Kultur) und an bronzezeitlichen Flußeichen bei Merseburg / [B. Becker, K.-D. Jäger, D. Kaufmann, Th. Litt] // Jahresschr. Mitteldt. Vorgesch. – 1989. – 72. – S. 299-312.

Bertemes F. 2200 BC – Innovation or Evolution? The genesis of the Danubian Early Bronze Age / F. Bertemes, V. Heyd // Tagungen des Landesmuseum für Vorgeschichte Halle. – Bd. 12, 2015. – S. 1-18.

Bóna I. Die Mittlere Bronzezeit Ungarns und Ihre Südöstlichen Beziehungen / I. Bóna. – Budapest: Akadémiai Kiadó, 1975. – 317 S.

Budziszewski J. Kultura Pucharów Dzwonowatych na Wyżynie Małopolskiej / J. Budziszewski, P. Włodarczak. – Kraków: Institute archeologii I etnologii PAN, 2010. – 247 s.

Chropovský B. Gräberfeld aus der Älteren Bronzezeit in Veľky Grob / B. Chropovský // Pohrebiská staršej doby bronzovej na Slovensku I. – Bratislava: Slovenska Academia Vied, 1960. – S. 14-138.

Dresely V. Schnurkeramik und Schnurkeramiker im Taubertal / V. Dresely. – Stuttgart: Theis Verlag, 2004. – 396 S.

Dušek M. Patince – das Gräberfeld der Nordpannonischen Kultur / M. Dušek // Pohrebiská staršej doby bronzovej na Slovensku I. Bratislava: Slovenska Academia Vied, 1960. – S. 139-298.

Furmánek V. Die Bronzezeit im Slowakischen Raum / [V. Furmánek, L. Veliačik, J. Vladár]. – Rahden; Westf.: Marie Leidorf, 1999 – 203 S.

Grigoriev S. Metallurgical Production in Northern Eurasia in the Bronze Age / S. Grigoriev. – Oxford: Archaeopress Publishing Ltd., 2015. – 831 p.

Grigoriev S.A. Ancient Indo-Europeans. – Chelyabinsk: Rifei, 2002. – 496 p.

Heyd V. Die Spätkupferzeit in Süddeutschland: Untersuchungen zur Chronologie von der ausgehenden Mittelkupferzeit bis zum Beginn der Frühbronzezeit im süddeutschen Donaueinzugsgebiet und den benachbarten Regionen bei besonderer Berücksichtigung der keramischen Funde / V. Heyd. – Bonn: Habelt, 2000. – 251 S.

Heyd V. Sociale organisation im 3. Jahrtausend v. Chr. entlang der oberen Donau: Der Fall Schnurkeramik und Glockenbecher / V. Heyd // Das Altertum. – 2004. – Bd. 49. – S. 183-215.

Heyd V. When the West meets the East: The Eastern Periphery of the Bell Beaker Phenomenon and its Relation with the Aegean Early Bronze Age / V. Heyd // Between the Aegean and Baltic Sees. Prehistory across borders. – Aegaeum. – 2007. – 27. – P. 91-104.

Kenyon K.M. Excavations at Jericho. – Vol. II. / K.M. Kenyon. – Jerusalem: British school of archaeology, 1965. Lichardus J. Karpatenbecken – Sintašta – Mykene. Ein Beitrag zur Definition der Bronzezeit als historischer Epoche / J. Lichardus, J. Vladár // Slovenská archeológia. – 1996. – XLIV, 1. – S. 25-94.

Lutteropp K. Untersuchungen zu weiblichen und männlichen Bestattungen der Frühen Bronzezeit: Bestattungsgemeinschaften mit bipolar geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten und ihre Sozialstrukturen im Raum Niederösterreich. Dissertation. / K. Lutteropp. – Bonn: Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität, 2009.

Lytvynenko R.O. Central European parallels to the Dnieper-Don centre of Babyno Culture / R.O. Lytvynenko // Bultic-Pontic studies. – 2013. – Vol. 18. – P. 121-138.

Matthias W. Kataloge zur mitteldeutschen Schnurkeramik. – Teil VI: Restgebiete und Nachträge / W. Matthias. – Berlin: VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1987. – 102 S.

Metzinger-Schmitz B. Die Glockenbecherkultur in Mähren und Niederösterreich. Diss. / B. MetzingerSchmitz. – Saarbrücken: Universität Verlag, 2004. – 240 S.

Neugebauer J.-W. Die Nekropole F von Gemeinlebarn, Niederösterreich / J.-W. Neugebauer. – Mainz am Rhein: Philipp Zabern, 1991. – 346 S.

Novotná M. Ein Depot getriebenen Bronzen von der Höhensiedlung Burchbrich in Veľka Lomnica (slowakische Zips) / M. Novotná // Acta Archaeologica Carpathica. – 1967. – IX. – S. 63-68.

Novotná M. Halsringe und Diademe in der Slowakei / M.Novotná. // Prähistorische Bronzefunde. – XI. 4. – München: Beck Verlag, 1984. – 82 S + 81 Taf.

Novotná M. Veľka Lomnica – Burchbrich. Urzeitliches Dorf unter den Hoen Tatra / M. Novotná, M. Soják. – Nitra: Archaeologisches Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaft, 2013. – 260 S.

Peška J. Protoúnĕtiské pohřebištĕ z Pavlova / J. Peška. – Olomouc: Olomouc Archeologicke centrum, 2005. – 439 s.

Podborský V. Nové nálezy kovových nákrčníků v hrobech z doby bronzové na Moravě a jejich význam. Editoři / V. Podborský // Bátora J, Furmánek V., Veliačik L. (Hrsg.) Einflüsse und Kontakte alteuropäischer Kulturen. První. – Nitra: Archeologický ústav SAV, 2004. – S. 185-198.

Polla B. Birituelle Füzesabonyer Begräbnisstätte in Streda nad Bodrogom / B. Polla // Pohrebiská staršej doby bronzovej na Slovensku I. – Bratislava: Slovenska Academia Vied, 1960. – S. 299-386.

Točík A. Opevnené sídlisko zo staršej doby bronzovej vo Vrábľoch / A. Točík // Slovenská archeológia. – 1986. – 34. – S. 463-476.

Veliačik L. Výsledky antropologickej analýzy pohrebiska únĕtickej kultúry v Rumanovej / L. Veliačik, S. Masnicová // Einflusse und Kontakte Alteuropäischer Kulturen. Festschrift für Jozef Vladár zum 70. Geburtstag. – Nitra: Archäologisches Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, 2004. – S. 165- 181.

Vicze M. Bronze Age Cemetery at Dunaújváros-Duna-dűlő / M. Vicze. – Budapest: Eötvös Lorand University, 2011. – 471 S.

Vladár J. Pohrebiská zo staršej doby bronzovej v Branči / J. Vladár. – Bratislava: Vydateľstvo Slovenskej Akadémie Vied, 1973. – 281 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-17

Номер

Розділ

Статті